openbox sapro
Openbox

Upozornění na porušování práv k ochranné známce Openbox PoZ 1332-2009
Na základě práv k registrované a platné ochranné známce Openbox pro Slovenskou republiku
https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/1332-2009
Kdy jediný subjekt který má právo kromě majitele používat označení OPENBOX pro třídu 9 , 35
 je společnost Supersat , s.r.o. Slovanská cesta  672 , Čadca 02201
Upozorňujeme , ten kdo prodává , nakupuje  zařízení , které používají označení , značku OPENBOX bez souhlasu majitele nebo držitele držitele licence  se dopouští
porušování práv k Ochranné známce .


POZ 1332-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  238021 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.09.2019 
(210)  Číslo prihlášky  1332-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Anténne zosilňovače; televízne prijímače; prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; telekomunikačné prístroje a zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát.
35 - Poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; maloobchodné služby prostredníctvom internetu v oblasti audiovizuálnej techniky; komerčné vyhľadávacie služby prostredníctvom internetu pre tretie osoby; podpora predaja (aj pre tretie osoby); sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby v oblasti audiovizuálnej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OPENBOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAPRO, s. r. o.; Konská 455, 739 61 Třinec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LABUDÍK Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2014 06/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2014 11/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2015 03/2015 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.01.2017 01/2017 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2019 07/2019 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
 


Přílohy :
FlNANČNÉ RIADlTELSTVO SLOVENSKEJ REPUBLlKY  - SEKCIA COLNÁ
www.supersat.sk/supersat.sk/www/Openbox Sapro Supersat dop FR.pdf
www.supersat.sk/supersat.sk/www/OPENBOX/Openbox%20Sapro%20Supersat%20str1.pdf
www.supersat.sk/supersat.sk/www/OPENBOX/Openbox Sapro Supersat str2.pdf
www.supersat.sk/supersat.sk/www/OPENBOX/Openbox Sapro Supersat str3.pdf
www.supersat.sk/supersat.sk/www/Openbox Sapro Supersat Příloha1.pdf
www.supersat.sk/supersat.sk/www/Openbox Sapro Supersat Příloha 2.pdf

Související Právne predpisy :
Ochrana práv duševného vlastníctva
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (ďalej len „nariadenie (EÚ)  


Přístroje porušující práva k předmětné oz - Jedná se zejména o tyto přístroje : Openbox S3 mini II HD , Openbox S3 CI II HD , Openbox AS4K CI ,
  které nemají souhlas používaním OZ Openbox ,nebo nemají uhrazené licenční poplatky apod.
V případě dotazů , nejasností  kontakt : OPENBOX@SAPRO.CZ


Konatel   Supersat s.r.o.
Čadca 02201 Slovanská cesta 671
Copyright  2015-2020 , 2021 Sapro Supersat Openbox
http://www.open-box.cz/
Openbox produkty12.12.2020  .